L’Associació Antisida de Lleida organitza un concurs per escollir el logo del 25è aniversari de l’entitat

BASES DEL CONCURS DEL LOGOTIP PEL 25è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA

La nostra Associació, és una Organització no governamental que treballa per:

 • Oferir una atenció integral a la persona seropositiva i/o a la seva xarxa sociofamiliar, com per la defensa de la imatge i de la dignitat com a persona  dels portadors/es del vih i dels malalts/es de la sida.
 • Promoure programes de prevenció i promoció per a la salut, de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat.

Objectius de la convocatòria

L’Associació Antisida de Lleida, amb motiu del seu 25è aniversari el 2016, vol implicar al conjunt de la ciutadania en el disseny i preparació d’un logotip que representi aquesta celebració. És per això que es convoca el concurs de logotip amb les següents bases:

 1. L’objecte del concurs és obtenir un logotip que representi i sigui la imatge de la celebració del 25è aniversari de l’Associació Antisida de Lleida.
 2. Hi poden participar totes les persones que hagin complert els 16 anys d’edat en la data establerta com a termini de la presentació de la proposta.
 3. Cada participant pot presentar un màxim de dues propostes de logotips.
 4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys dels logotips es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en dos colors. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria aliena o plagi.
 5. Almenys un dels colors del logotip haurà de ser el que en aquests moments representa l’entitat. L’altre color podrà utilitzat a criteri de l’autor. El treballs podran ser dissenyats i presentats, amb un màxim de dues tintes, excloent-hi els daurats i platejats, així com els fluorescents, relleus o volums enganxats. També caldrà presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions en diaris, fotocòpies, etc.. La proposta, amb les dues versions, una a dues tintes i l’altra en blanc i negre (to continu) s’haurà de presentar en un A3 plafonat en cartró ploma i amb un cd, en aquest cas, caldrà presentar-lo en format JPG o .PDF i amb resolució mínima de 600ppp.
 6. El logotip seleccionat s’haurà d’enviar en format AI (Adobe Ilustrator), traçada i amb la tipografia corresponent.
 7. Les obres es lliuraran en un sobre tancat identificant el remitent amb un pseudònim, que també haurà de constar en l’anvers de l’original. A l’interior d’aquest sobre, juntament amb la proposta hi figurarà un altre sobre tancat, també identificat amb el mateix pseudònim, amb un document on s’hauran de fer constar: nom i cognoms de l’autor, fotocopia del DNI/NIE, adreça, telèfon/s de contacte, adreça electrònica i signatura.
 8. Els/les autors/es podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat.
 9. L’autor es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calgui per indicació del Jurat.
 10. El Jurat estarà format pels membres següents: dos representants de l’Associació Antisida de Lleida, dos professionals de l’àmbit del disseny gràfic i artístic i dos professionals de l’àmbit de la comunicació.
 11. El premi consistirà en una estada d’un cap de setmana a la Val d’Aran, per a dues persones. També la publicació del logotip guanyador com a imatge de l’Associació Antisida de Lleida durant la commemoració del 25è aniversari, al llarg de l’any 2016.
 12. El jurat podrà declarar el premi desert en el cas d’entendre que el nivell i la qualitat de les obres presentades no sigui suficient o que no siguin representatives de l’objecte del punt 1 d’aquestes bases.
 13. El treball guanyador passarà a ser propietat de l’Associació Antisida de Lleida amb l’atorgament del premi i amb la seva acceptació. La persona guanyadora cedirà en exclusiva a l’Associació Antisida els drets de propietat intel·lectual del logotip, sense límit territorial ni temporal i per a qualsevol modalitat d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública), inclosa la transformació, per qualsevol mitjà i suport, i la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet.
 14. La data final per a la presentació de propostes serà el dia 21 de febrer de 2016. Els originals hauran de ser lliurats personalment o via correu certificat a l’adreça oficial de la seu de l’entitat, al carrer Lluis Besa número 17, baixos, en horari laboral de dilluns a dijous de 08.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 i divendres de 08.00 a 14.00.
 15. Tots els logotips finalistes seran exposats a l’Associació Antisida de Lleida.
 16. El jurat es reunirà en les dues setmanes següents. El seu veredicte serà inapel·lable. Tindrà potestat per interpretar o resoldre qualsevol incidència, així com interpretar aquestes bases. El veredicte es donarà a conèixer a les persones participants en aquesta convocatòria i a la pàgina web de l’Associació Antisida de Lleida.
 17. Els originals es podran recollir, a partir del dia 25 de març de 2016, i durant un termini màxim de 30 dies, a la seu de l’Associació Antisida de Lleida. L’Associació no es fa responsable dels logotips no retirats en aquest termini i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
 18. La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació de les bases.