FUNDACIÓ

Antisida de Lleida

La Fundació Antisida de Lleida és una entitat declarada d’utilitat pública, sense ànim de lucre fundada l’any 1991 (tot i que treballa a Lleida des del 1989), amb l’objectiu de millorar de forma integral la qualitat de vida de les persones afectades pel VIH/sida.

 

La Fundació Antisida de Lleida actualment està inscrita a: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Registre general de la direcció general per a la Joventut i Registre d’entitats, serveis i establiments socials de l’Institut Català de Serveis Socials.

 

També està adherida a: FeSalut (Federació d’Entitats per la Salut), Incorpora de La Caixa, Comitè 1r Desembre, Lleida Social, Coordinadora d’ONG i altres moviments solidaris de Lleida i CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH-sida).

Declaració d’utilitat pública:
La Fundació Antisida de Lleida compta des del maig de 2016 amb la declaració d’utilitat pública inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia, com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Les àrees de l’entitat són:

• Àrea social 
• Àrea laboral
• Àrea salut sexual 
• Àrea formativa
• Àrea sensibilització 

MISIÓ

Donar una resposta integral a les necessitats individuals i comunitàries que sorgeixen en l'àmbit del VIH/sida i en salut sexual.

VISIÓ

Ser un referent actiu i innovador en les polítiques de salut sexual i en l'àmbit del VIH/sida.

VALORS

Compromís, Ètica, Experiència, Implicació, Innovació, Qualitat, Respecte, Solidaritat, Transparència

Joan Fibla

presidencia@antisidalleida.org

Doctor en Biologia. Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Investigador del responsable del grup de recerca Genètica de Malalties Complexes, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

PRESIDENT

Nuria Barberà

junta@antisidalleida.org

Diplomada en Treball social. Màster en Drogodependències. Postgrau en Educació per la Salut. Postgrau en Gestió de Serveis socials. Treballadora social en actiu en l’àmbit de la salut i professora associada de la UdL.

VICEPRESIDENTA

Antònia Vega

junta@antisidalleida.org

Formació professional en la branca administrativa. Ha treballat durant 45 anys en una empresa del sector privat realitzant funcions d'administració i direcció de vendes. Vinculada a l'entitat des de 1992 com a voluntària i membre de la junta directiva.

TRESORERA

M. Blanca Maldonado

junta@antisidalleida.org

Mestra d’educació Especial i Infantil. Responsable del SIEI en una escola pública de la ciutat. Des del començament, forma part de l’entitat, primer com a voluntària i, actualment com a membre del Patronat de la Fundació.

SECRETÀRIA

M. Carme Castillo

junta@antisidalleida.org

Llicenciada en geografia i història i tècnica en administració d'empreses. Trajectòria professional en els àmbits econòmic i administratiu, tant en el sector privat com en l'administració pública. Voluntària de la Fundació Antisida de Lleida.

VOCAL

Joan Ramon Saura

junta@antisidalleida.org

Exfuncionari de la Generalitat de Catalunya com a delegat de Joventut i delegat del Departament de Benestar Social. Expresident del Banc d'Aliments i actual vicepresident. Expresident de l'Associació Antisida de Lleida, president de la Fundació Verge Blanca i president d'Allem i Vocal del Consell d'Administració de GSS (Gestió Serveis Sanitaris).

VOCAL

Mercè Birba

junta@antisidalleida.org

Psicòloga. Durant 38 anys de vida professional ha treballat sempre amb i per les persones en diferents àmbits. Des del 1996, forma part de l'entitat. Primer com a voluntària, impulsant el programa Risc 0, i des del 2017 com a membre de la Junta.

VOCAL

Joan Viñas Salas

junta@antisidalleida.org

Doctor en Medicina. Catedràtic de Cirurgia. Expresident de l’Associació Antisida
de Lleida. Exrector de la Universitat de Lleida. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya

VOCAL

La Fundació Antisida de Lleida està dirigida i administrada per un Patronat format per:

 • President/a
 • Sots-president/a
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Un mínim de 4 vocals

Tots els càrrecs del Patronat són honorífics i gratuïts. La duració dels càrrecs és de 2 anys. Els càrrecs poden ser reelegibles. Els membres del Patronat han de ser amics/amigues de l’entitat, amb un any d’antiguitat com a mínim, i el personal assalariat de l’entitat no podrà ser membre del Patronat.

 

El Patronat es reuneix de manera regular almenys amb una freqüència bimestral i, de manera extraordinària, a petició del president/a o del 20% dels seus membres.

Funcions del patronat:

 • a) La modificació dels estatuts.
 • b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
 • c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
 • d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
 • e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
 • f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
 • g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
 • h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
 • i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

Un gran equip

15

PROJECTES

100

VOLUNTARIS

47

COL·LABORADORS

Voluntariat

M’agradaria ser voluntari/a de la Fundació Antisida de Lleida en alguna de les accions dels projectes de Prevenció i sensibilització en joves, Acompanyament i suport o Altres a convenir amb l’entitat.